fbpx

Disclaimer voor www.baltusmotortechniek.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.baltusmotortechniek.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Baltus Motor Techniek. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Baltus Motor Techniek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele schadelijke gevolgen van zelfstandig werken aan voertuigen naar aanleiding van het volgen van een online training van Baltus Motor Techniek. In alle gevallen is de werkuitvoerende persoon verantwoordelijk voor zijn of haar handelen.

Het gebruik van de informatie op deze website en blogpagina is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Baltus Motor Techniek en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Baltus Motor Techniek. De inhoud van de cursussen en programma’s zijn alleen door Baltus Motor Techniek ontwikkeld en daarmee zijn eigendom.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Baltus Motor Techniek is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Baltus Motor Techniek.

Technische juistheid kan discutabel zijn. Daarom kunnen er geen rechten ontleend worden aan technische uitleg of toepassingen die op deze website en weblog genoemd worden. Eenieder die de kennis van Baltus Motor Techniek inkoopt mag erop vertrouwen dat deze kennis samengesteld uit praktijkervaring, scholing en toepassing van onderwijskundige principes.

Baltus Motor Techniek streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. We stellen het op prijs dat onjuistheden gemeld worden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Baltus Motor Techniek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie waarnaar wij via linkjes naar andere websites verwijzen.

Baltus Motor Techniek aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van informatie, informatie op of via een website waarnaar op de website verwezen wordt, of informatie van of via een website die naar een website verwijst en informatie die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.baltusmotortechniek.nl op deze pagina.